องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2560