องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป

2.1.1 ที่ตั้ง

                   1. ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  13.5  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   -  ทิศเหนือ  ติดตำบลตลาดโพธิ์  ตำบลบุโพธิ์  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                   -  ทิศใต้  ติดตำบลแสลงพัน  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                   -  ทิศตะวันออก  ติดตำบลหนองตาด  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

                   -  ทิศตะวันตก  ติดตำบลหนองคู  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                    2.  เนื้อที่  ตำบลทะเมนชัยมีเนื้อที่ประมาณ  43.75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,343.75  ไร่  (รวมพื้นที่เทศบาลตำบล     ทะเมนชัย)

                   5.  เนื้อที่ตั้ง สำนักงาน คือที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 10 ไร่  หรือ 4,000 ตารางวา

                  3.  ภูมิประเทศ  พื้นที่ของตำบลทะเมนชัย   มีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก

                    4.  ที่ตั้ง ไม่มีเลขที่ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอ
ลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์     

                    5. จัดตั้ง จากสภาตำบลทะเมนชัย เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2539                   
                                 
6.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล    เทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลทะเมนชัย

2.1.3 ข้อมูลประชากร    (1) จำนวนประชากรทั้งสิ้น   จำนวน     5,365   คน

                                       (2) จำนวนครัวเรือน            จำนวน     1,283   หลังคาเรือน

                   1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลทะเมนชัย 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 21คน

2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ

1. การประกอบอาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ 
          - 
ทำนา ทำไร่  ทำสวน

-  ทอผ้า      
          - 
ค้าขาย        
          - 
รับราชการ      
          - 
รับจ้าง        
          - 
เลี้ยงสุกร          5  ฟาร์ม

2. หน่วยธุรกิจในตำบล

-  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหลอด)  จำนวน    6   แห่ง                

-  โรงงานอุตสาหกรรม                       จำนวน    1   แห่ง                

        -  โรงสีขนาดเล็ก                            จำนวน  32  แห่ง
                  - 
หอพัก                                      จำนวน     1  แห่ง
2.1.5 สภาพสังคม

1. การศึกษา    

1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง  ได้แก่

                   1) โรงเรียนบ้านหนองม่วง

                   2) โรงเรียนบ้านหนองบัว 

                   6) โรงเรียนบ้านหนองไทร

                   4) โรงเรียนบ้านบริหารชนบท

1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา           
                   1) 
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม              จำนวน 1 แห่ง   

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
                   1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดอัมพวัน                จำนวน  1 แห่ง   

1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลทะเมนชัย       

                    1) ศูนย์บ้านใหม่อัมพวัน  หมู่ที่  17          จำนวน    1 แห่ง

          2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

               สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 4 แห่ง  ดังนี้

                    - หมู่ 4  วัดบ้านใหม่อัมพวัน                

                    - หมู่ 8  วัดบ้านหนองไทร                  

                    - หมู่ 9  วัดบ้านหนองบัว                   

                    - หมู่ 12  วัดบ้านบุตาริด                    

2.1.6 ด้านสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         จำนวน     1     แห่ง  

2. อัตราครัวเรือนที่ใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย       จำนวน    1  แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย