วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน) นม ยู เอช ที ชนิกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8564 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระสาธารณะ (สระหนองไทร) หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ (ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา ทะเมนชัยเกมส์ ประจำปี 2563 จำนวน 300 ชุด (1 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง