วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างบริการพื้นที่เก็บช้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง