วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรจำนวน 9,380 ถุงๆละ 6..58 บาท เป็นเงิน 61,720.40 บาท ให้กับ โรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นนม ยู เอช ที ขนาดจุุ 200 มล.จำนวน 1,240 กล่อง ให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงคลังคา พร้อมฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนประตู ไฟส่องสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง จำนวน 11,638 กล่อง เป็นเงิน 91,009.16 บาท
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อกระดาษ เอ4 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุและแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง