วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต ตามโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 82 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยบุตาริด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหนองโดน หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง