วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยา ฯ จำนวน 12,504 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างขยายเสาไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนเชื่อมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นนม พาสเจจอร์ไรส์ จำนวน 12,535 ถุง และ นม ยู เอช ที จำนวน 24,525 กล่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค และน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง