วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุทำโรงเรือนสมุนไพร(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด 75 x 180 x 75 จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง