องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ

สาสน์จากนายก อบต.
 

                   สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลทะเมนชัย กระผม นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับใช้บ้านเมือง รับใช้พี่น้องประชาชนตรงนี้ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนี้มาด้วยความราบรื่นนโยบายต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และที่ได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยของเราจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิด แต่กระผมสามารถบริหารงานได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทะเมนชัยของเรา ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมช่วยประสานงานจนกระทั่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาดำเนินงาน ในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พนักงานส่วนตำบล และพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่านที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้โอกาสกระผมในการเข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันคำเดิมว่ายังคงขอรับใช้พี่น้องตำบลทะเมนชัยตลอดไป นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      ทะเมนชัย