ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 5 ก.ย. 2565 ]
......................................................................................
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) [ 5 ก.ย. 2565 ]
......................................................................................