วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านหนองม่วง และนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ( 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดงาน (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โครงการสืบสานประพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำกระทงประดิษฐ์จากใบตองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดงาน (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โครงการสืบสานประพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดก่อนและหลังจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวที ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 x ยาว 7 เมตร จำนวน 1 เวที พร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่/ประดับไฟส่องสว่างรอบบริเวณงานและท่าน้ำตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง