องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยแรก คร...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...[วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยง...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิ...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสาร...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิ...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิ...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 101]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6