องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ(เต้นบาสโลป)[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ประจำป...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการจัดทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากไวร...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความเ...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการอบรมหลักสูตรช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ....[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 420]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเตรี...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 393]
 
  เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) [วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 434]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8