องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยง...
   
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ...
    โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสุขภาพด...
  โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิ...
    โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 25...
  โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสาร...
    โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน อย่างเข้มเข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 25...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22
 
เก็บตกทะเมนชัยเกมส์ 2561
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130