องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมา...
    โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงโดยได้แจกผ้าอ้อ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยแรก คร...
    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม...
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ดำเนินการติดตามและป...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22
 
เก็บตกทะเมนชัยเกมส์ 2561
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130