องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


ขอเชิญเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิ เชิงรุก