องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประชุม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2021-03-22
2021-02-24
2021-01-05
2020-11-26
2020-11-04
2020-08-28
2020-08-21
2020-08-10
2020-08-06
2020-07-24