องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

ประวัติความเป็นมา

              องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมและให้บริการ  แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย  ตามความต้องการของชุมชน