องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

สภา อบต.

นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์
 ประธานสภา อบต.
 
 นายสมพร  พูนนอก  นางสาวชดาภา สุดสายเนตร
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

 นางสร้อย  อินทะเว  นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ นางสุทิพย์  กุตาวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 นายไสว  คะเลรัมย์ นายสมศักดิ์  เมืองแพน
 นายไพรินทร์  ชินรัมย์   นายสมพร  พูนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ นางสาวกองเงิน พุ่มพวง
นายนนทกร  ดวงทอง
นางสายทอง  ชารีคาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11


 นายดี  แซกรัมย์  นายสนั่น  แซมรัมย์ นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน นายปัญจพล  แสนรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

 นายวิชัย  เซิกรัมย์  นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  นายจำนงค์ ทราบรัมย์  นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17