องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

สำนักงานปลัด

     
  นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร
 
   ปลัด  อบต.  
   
  นางอิสรีย์   ใจดี
 
  รองปลัด อบต.
 
     
   นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
     
 นายประภาส  พลเยี่ยม    นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
นางสาวนันธิยา สะเทิงรัมย์
 นางจุฑามาศ    คำน้อย
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นางนงนภัส  ทราบรัมย์ นางสาวทัศนีย์  อุบัติ นายศิวิวัฒน์  โกศัลวัฒน์
 ผู้ช่วย นักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับรถ