องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

กองคลัง

     
  นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 นางโฉมยง  ปัดตาละคะ   นางสาวพรหมพร  แก่นจันทร์
นักวิชาการคลัง
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
   
   น.ส.จิรัฐติกานต์  เตียงงา  

 พนักงานทั่วไป