องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
   
 นางอิสระภักดิ์   เสนานอก นายวุฒิกรณ์  ทองสุทธิ์
นายประเทือง   โชยรัมย์
นักวิชาการศึกษา ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นายบรรเทิง   แซงรัมย์   นางเจตน์   ทองแพง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก