องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 
 นางอิสระภักดิ์   เสนานอก
นายประเทือง   โชยรัมย์
นักวิชาการศึกษา
ครู
 
 
นายบรรเทิง   แซงรัมย์   นางเจตน์   ทองแพง
ครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
   
 
  นางสาวขนิษฐา แซงรัมย์
 
   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)