องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

2.1.1 ที่ตั้ง

                  1. ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  13.5  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   -  ทิศเหนือ  ติดตำบลตลาดโพธิ์  ตำบลบุโพธิ์  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                   -  ทิศใต้  ติดตำบลแสลงพัน  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                   -  ทิศตะวันออก  ติดตำบลหนองตาด  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

                   -  ทิศตะวันตก  ติดตำบลหนองคู  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                   2.  เนื้อที่  ตำบลทะเมนชัยมีเนื้อที่ประมาณ  43.75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,343.75  ไร่  (รวมพื้นที่เทศบาลตำบล     ทะเมนชัย) พื้นที่ อบต.ทะเมนชัย มีเนื้อที่ประมาณ 36.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,875 ไร่ 

                   3.  เนื้อที่ตั้ง สำนักงาน คือที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 10 ไร่  หรือ 4,000 ตารางวา

                   4.  ภูมิประเทศ  พื้นที่ของตำบลทะเมนชัย   มีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก

                  5.  ที่ตั้ง ไม่มีเลขที่ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอ
ลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์     

                  6. จัดตั้ง จากสภาตำบลทะเมนชัย เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2539                   
                                
7.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล    เทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลทะเมนชัย

2.1.3  ข้อมูลประชากร  
         
(1) จำนวนประชากรทั้งสิ้น   จำนวน     5,424   คน
         
(2)
จำนวนครัวเรือน           จำนวน     1,379  ครัวเรือน

                   1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลทะเมนชัย 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 21 คน

2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ

1. การประกอบอาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ 
          - 
ทำนา ทำไร่  ทำสวน
          - 
ทอผ้า      
          - 
ค้าขาย        
          - 
รับราชการ      
          - 
รับจ้าง        
          - 
เลี้ยงสุกร          5  ฟาร์ม

2. หน่วยธุรกิจในตำบล

-  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหลอด)  จำนวน    6   แห่ง                

-  โรงงานอุตสาหกรรม                         จำนวน    1   แห่ง                

        -  โรงสีขนาดเล็ก                                 จำนวน   32  แห่ง
                  - 
หอพัก                                           จำนวน     1  แห่ง
2.1.5 สภาพสังคม

1. การศึกษา    

1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง  ได้แก่

                   1) โรงเรียนบ้านหนองม่วง

                   2) โรงเรียนบ้านหนองบัว 

                   6) โรงเรียนบ้านหนองไทร

                   4) โรงเรียนบ้านบริหารชนบท

1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา           
                   1) 
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม              จำนวน 1 แห่ง   

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
                   1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดอัมพวัน                จำนวน  1 แห่ง   

1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลทะเมนชัย       

                    1) ศูนย์บ้านใหม่อัมพวัน  หมู่ที่  17          จำนวน    1 แห่ง

          2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

               สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 4 แห่ง  ดังนี้

                    - หมู่ 4  วัดบ้านใหม่อัมพวัน                

                    - หมู่ 8  วัดบ้านหนองไทร                  

                    - หมู่ 9  วัดบ้านหนองบัว                   

                    - หมู่ 12  วัดบ้านบุตาริด                    

2.1.6 ด้านสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         จำนวน     1     แห่ง  

2. อัตราครัวเรือนที่ใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย       จำนวน    1  แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย