องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

Chada509@gmail.com     
   นางอิสรีย์   ใจดี  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 Itsaleejaidee@gmail.com


  นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ  นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์ นายเจษฎา    เหล็กดี 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
Paisupharat@gmil.com Nuch8047@gmail.com Jadsada8132@gmail.com   
 นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง นายอรรถพล  เลี้ยงผ่องพันธ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  Pam761824@gmail.com Atthaphon2002@gmail.com