องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร  
   ปลัด  อบต.  
     
   นางอิสรีย์   ใจดี  
   รองปลัด อบต.    นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ  นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์ นายเจษฎา    เหล็กดี 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง  นางสาวพิมพ์นารา  พิมพ์ภานุรัฐ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม