องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

กองสวัสดิการสังคม

     
   นางสาวพิมพ์นารา  พิมพ์ภานุรัฐ  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
  นายอุดมศักดิ์  รัตนเมธาโกศล
 
  นักพัฒนาชุมชน