องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]71
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่) พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]71
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]74
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู อบต. พ.ศ. 2559 [ 18 ก.ย. 2562 ]76
5 หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) และประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ม.ค. 2562 ]112
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) [ 25 ม.ค. 2562 ]78
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]76
8 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]69
9 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]77
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]72
11 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 มิ.ย. 2561 ]78
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุดขึ้น พ.ศ. 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]73
13 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 18 ม.ค. 2561 ]75