องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ + นายทองอยู่  อินทรกำแหง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
  โทรศัพท์ + 09 4797 8695
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
  โทรศัพท์ + 08 9580 2830
  อีเมล์ +   -
  ชื่อ + นายเรียน  แสนรัมย์
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
  โทรศัพท์ + 06 5993 2952
  อีเมล์ +   -
 
 
  ชื่อ +

นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
  โทรศัพท์ +  06-2989-8535
  อีเมล์ +  Chada509@gmail.com
 
 
  ชื่อ +

นางอิสรีย์   ใจดี

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
  โทรศัพท์ +  08-8595-2215
  อีเมล์ +  Itsaleejaidee@gmail.com
 
  ชื่อ + นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  09-1831-9686
  อีเมล์ +  Paisupharat@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  08-1063-7399
  อีเมล์ +  nuch8047@gmail.com
   
 
  ชื่อ + นายเจษฎา    เหล็กดี 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  08-1021-9412
  อีเมล์ +  Jadsada8132@gmail.com
   
  ชื่อ + นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  08-9093-1994
  อีเมล์ +  Pam761824@gmail.com
   
 
  ชื่อ + นายอรรถพล  เลี้ยงผ่องพันธ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 08-7449-4748
  อีเมล์ + atthaphon2002@gmail.com