องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการเติมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป [ 12 ก.ค. 2567 ]3
2 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]83
3 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย นำโดย นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย รองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจสอบ ที่สาธารณประโยชน์ ด้วยตัวเอง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนตำบลทะเมนชัย [ 19 เม.ย. 2567 ]18
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]19
5 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]13
6 ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา [ 14 มี.ค. 2567 ]17
7 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ทะเมนชัยเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]19
8 รายงานการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]14
9 ประกาศ รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง ปรระจำปีการศึกษา 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]40
10 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]25
11 ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย [ 19 ม.ค. 2567 ]27
12 ประกาศ อบต.ทะเมนชัย เรื่อง นโยบาย No Gift Polcy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]22
13 Announcemet of Thamen Chai SAO Subject : No Gift Policy, Fiscal year 2024 [ 12 ม.ค. 2567 ]24
14 นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายก อบต.ทะเมนชัย [ 12 ม.ค. 2567 ]26
15 การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]19
16 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) [ 12 ธ.ค. 2566 ]21
17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]16
18 อบต.ทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]46
19 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]26
20 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7