องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลทะเมนชัย
สภาพทางประวัติศาสตร์
        ทะเมนชัย เป็นตำบลเก่าเริ่มมาพร้อมกับสมัยอำเภอลำปลายมาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2479 เดิมเป็นหมู่บ้านและตำบลขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมๆกับตำบลตลาดโพธิ์เคยเป็นตำบลกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยป่าดงพงไพร และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์ดุร้ายนานาชนิด ยากแก่การปกครองต่อมาจึงจำต้องแยกบางหมู่บ้านออกไปตั้งตำบลเป็นตำบลแสลงพัน อีกตำบลหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2519
          นามตำบลทะเมนชัย  พอจะแยกอรรถาธิบายได้เป็น 2 พยางค์ คือ  ทะเมนชัย + ชัย คำแรกคำว่า ทะเมนชัย เพี้ยนมาจากคำเชมรว่า เถมิล หรือ ทะเมิน หมายถึง พราน หรือ คนล่าสัตว์ป่า ส่วนคำว่า ไพร เป็นคำเขมร หมายถึง ป่าดง แต่การที่จะเรียกชื่อหมู่บ้านตำบลตามชาวบ้านเดิมที่เรียกกันไม่ไพเราะ  เมื่อทางการเริ่มออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 จึงมีการเปลี่ยนแปลงนามหมู่บ้านและตำบลใหม่ให้เข้าลักษณะภาษาไทย จึงเป็นตำบลทะเมนชัย นัยว่า น่าจะเอาพระนามของกษัตริย์เขมรองค์หนึ่งซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ พระนามว่า พระเจ้าทะเมนชัย  ทั้งนี้ เพราะสมัยโบราณดินแดนแถบนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขมร และส่วยป่าดงมาก่อน  คนเขมรท้องถิ่นก็เริ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นต่อไปพยางค์ท้ายว่า ชัย แปลว่า ชนะ รวมความว่า พื้นที่พรานผู้เอาชนะสัตว์ป่า นับเป็นสัญญาลักษณ์ชื่อตำบลสืบมาแต่บัดนั้น อีกนัยหนึ่งผู้รู้บอกว่า ทะเมนชัย เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

สภาพทางภูมิศาสตร์
         ตำบลทะเมนชัย  มีพื้นที่ 69.50 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งอำเภอ 10 กิโลเมตร เป็นตำบลที่เจริญก้าวหน้ากว่าเกือบทุกตำบล โดยเฉพาะบริเวณใกล้ทางรถไฟ (สถานีรถไฟทะเมนชัย)  มีโรงสีใหญ่ 2 แห่ง โรงสีกลาง 1 แห่ง และโรงสีเล็กเกือบทุกหมู่บ้าน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแนวป่าไม้อยู่โดยทั่วไป  เหมาะแก่การทำนา น้ำท่าไม่เคยขาด และมีลำทะเมนชัยไหลผ่าน การคมนาคมติดต่อจังหวัดและอำเภอสะดวกบ้างบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ลำบากมาก

ลักษณะการปกครอง
          ตำบลทะเมนชัยตั้งคู่มากับก่ิงและอำเภอลำปลายมาศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 มีกำนันปกครองติดต่อกันมารวม 5 ท่าน คือ
          1.  นายเกร็ด ชาญนชา
          2.  นายคง เภสัชชา
          3.  นายบุญจันทร์ เภสัชชา
          4.  นายทองสุข  เชียรรัมย์
          5.  นายจงลักษณ์  ตีระมาศวณิช        
     
         องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมและให้บริการ  แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย  ตามความต้องการของชุมชน

อ้างอิงจาก
ข้อมูลสภาตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์