องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายทองอยู่  อินทรกำแหง
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
09 4797 8695


นายอำพล  พรมน้อย นายเรียน  แสนรัมย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
08 5204 2990
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
06 5993 2952
 
นายชัยศิลป์  มีศรี
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
08 0631 6341