องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สภา อบต.


นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

นายประชิด  แซงรัมย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล


นางวิภาวรรณ  วันจันทร์
นายคล้าย  ประจันกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายสมพร  พูนนอก นายสมบัติ  ทราบรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางสายทอง  ชารีคาน นายทองดำ  ผักชุมแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน นายสวรรค์  ดีรับรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17