องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
 
  นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางอิสรีย์   ใจดี
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
   
 
 นายประภาส  พลเยี่ยม
 นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
นางสาวนันธิยา สะเทิงรัมย์
 นางจุฑามาศ    คำน้อย
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ
 


 นางนงนภัส  ทราบรัมย์ นางสาวทัศนีย์  อุบัติ นายศิวิวัฒน์  โกศัลวัฒน์
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับรถ

 
 
 นายสุรจิตร  มีศรี นายวุฒินันท์ ศรีเรืองหัตถ์  
 นักการภารโรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา