องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 นางโฉมยง  ปัดตาละคะ   นางสาวพรหมพร  แก่นจันทร์
นักวิชาการคลัง
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
 
  นางสาวจิรัฐติกานต์  เตียงงา  

 พนักงานทั่วไป