องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

นางวราพร  หมั่นดี

นายบรรเทิง   แซงรัมย์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ครู

   
นางเจตน์   ทองแพง   นางสาวขนิษฐา แซงรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)