องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายอรรถพล  เลี้ยงผ่องพันธ์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    นายอุดมศักดิ์ รัตนเมธาโกศล
 
  นักพัฒนาชุมชน 
 
   
 
  นายประดิษฐ์  มาตรนอก
 
  คนงานทั่วไป