องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

                   สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลทะเมนชัย กระผม นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับใช้บ้านเมือง รับใช้พี่น้องประชาชนตรงนี้ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนี้มาด้วยความราบรื่นนโยบายต่างๆที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และที่ได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยของเราจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิดแต่กระผมสามารถบริหารงานได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทะเมนชัยของเรา ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมช่วยประสานงานจนกระทั่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาดำเนินงาน ในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน พนักงานส่วนตำบล และพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่านที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้โอกาสกระผมในการเข้ามา บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยด้วยดีตลอดมาและขอยืนยันคำเดิมว่ายังคงขอรับใช้พี่น้องตำบลทะเมนชัยตลอดไป นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย