องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]149
102 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]85
103 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]83
104 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]88
105 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ก.ค. 2563 ]98
106 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
107 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
108 ประกาศการใช้แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 29 เม.ย. 2563 ]77
109 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]133
110 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศที่1 และ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]133
111 คำขวัญต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 18 มี.ค. 2563 ]399
112 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]81
113 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]130
114 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]86
115 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]145
116 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 9 ต.ค. 2562 ]81
117 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]79
118 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]81
119 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]117
120 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]80
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7