องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 1 มี.ค. 2565 ]106
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 1 มี.ค. 2565 ]102
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]104
4 คู่มือ "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล" [ 12 ม.ค. 2565 ]27
5 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2564 ]109
6 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]102
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]105
8 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]106
9 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ก.ย. 2563 ]111
10 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ก.ย. 2563 ]109
11 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ก.ย. 2563 ]108
12 คู่มือ การปฎิบัติงานกองช่าง [ 8 ก.ย. 2563 ]113
13 คู่มือ การปฎิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 7 ก.ย. 2563 ]109
14 คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]108
15 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ส.ค. 2563 ]110
16 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2563 ]107
17 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 ก.พ. 2563 ]109
18 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]104
19 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]164
20 คู่มือ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เล่ม 2) [ 8 ม.ค. 2563 ]107
 
หน้า 1|2