องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนงานป้องกัน ฯ


แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

                     จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  ในประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

                        ดังนั้น  ภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนในสังคม  และทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรี  นายกเมืองพัทยา  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  มีอำนาจสั่งการควบคุม  กำกับดูแล  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  และอาสาสมัคร  โดยมีปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ซึ่งจะทำให้การป้องกันและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

                        ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  จัดได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  อันจะส่งผลให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

    เอกสารประกอบ

แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย