องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]109
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]99
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]95
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]102
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]103
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]118
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]98
8 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]113
9 กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]101
10 แนวปฏิบัติในนการรับค่่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร [ 30 พ.ค. 2562 ]25
11 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]118
12 ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 24 ต.ค. 2561 ]92
13 คู่มือ "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" [ 1 มิ.ย. 2561 ]82
14 คู่มือ "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล" [ 1 มิ.ย. 2561 ]99