องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ( ระหว่างเมษายน 2562 ถึง กันยายน 2563) ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]10
2 การดำเนินการมาตการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 19 พ.ย. 2563 ]20
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]182
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]172
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]169
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]168
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]166
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]185
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]163
10 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]178
11 กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]165
12 แนวปฏิบัติในนการรับค่่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร [ 30 พ.ค. 2562 ]98
13 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]185
14 ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 24 ต.ค. 2561 ]158
15 คู่มือ "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" [ 1 มิ.ย. 2561 ]147
16 คู่มือ "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล" [ 1 มิ.ย. 2561 ]168