องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการมาตการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 19 พ.ย. 2563 ]100
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]102
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]98
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]100
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]100
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]97
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]106
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]96
9 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]93
10 กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]95
11 แนวปฏิบัติในนการรับค่่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร [ 30 พ.ค. 2562 ]104
12 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]100
13 ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 24 ต.ค. 2561 ]93
14 คู่มือ "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" [ 1 มิ.ย. 2561 ]90
15 คู่มือ "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล" [ 1 มิ.ย. 2561 ]100
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 542 ]92