องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]43
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]47
3 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]43
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2563 ]40
5 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 ก.พ. 2563 ]48
6 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]50
7 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]52
8 คู่มือ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เล่ม 2) [ 8 ม.ค. 2563 ]53
9 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]40
10 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]41
11 คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 ส.ค. 2562 ]43
12 คู่มือ สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 8 ส.ค. 2562 ]47
13 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 8 ส.ค. 2562 ]43
14 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP [ 27 มี.ค. 2562 ]45
15 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 27 มี.ค. 2562 ]47
16 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 มี.ค. 2562 ]43
17 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 27 มี.ค. 2562 ]46
18 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 27 มี.ค. 2562 ]48
19 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 27 มี.ค. 2562 ]45
20 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2