องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2563 ]3
2 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 ก.พ. 2563 ]3
3 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]2
4 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]2
5 คู่มือ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เล่ม 2) [ 8 ม.ค. 2563 ]2
6 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]4
7 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]36
8 คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 ส.ค. 2562 ]33
9 คู่มือ สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 8 ส.ค. 2562 ]28
10 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 8 ส.ค. 2562 ]35
 
หน้า 1|2