องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ประจำ...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาช...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการสวนสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลทะ...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 61]
 
  ฉีดพ่นยากันยุง ณ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต ต.ทะเทนชั...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย ในชุมชนและ...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 51]
 
  อบต.ทะเมนชัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"จิตอาสาพัฒนา...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 256...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเม...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนสร้างสุข...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 53]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11